Algemene Informatie

Afspraken

Wij hebben het volgende afgesproken:
o In geval van overmacht; ziekte, sterfgeval, andere onvoorziene pech, geen rekening, geen declaratie bij de zorgverzekeraar.
o In geval van slordigheid, vergeetachtigheid of verzetten wegens andere verplichtingen/afspraken o.i.d.; een rekening.

Omgangsregels

Voor de omgang met cliënten hebben wij de volgende afspraken:
• De werkwijze van de behandeling wordt vooraf aan u uitgelegd. Indien u het niet eens bent met de gekozen behandeling is het van belang om dit aan te geven;
• U heeft het recht om uw voorkeur uit te spreken voor een therapeut, bijvoorbeeld voor een bepaalde sekse. Wij houden hier rekening mee bij het plannen;
• De behandeling vindt plaats in een ruimte met alleen de fysiotherapeut en u, of ouders met kind, met uitzondering van de oefenruimte;
• Aanwezigheid van derden (bijv. een collega of stagiaire) wordt vooraf met u overlegd;
• De fysiotherapeut hoort zich tegenover u respectvol te gedragen;
• Besproken onderwerpen blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden;
• Klachten over de behandeling of over andere zaken kunt kenbaar maken bij de behandelend therapeut. Is dit niet afdoende, dan kunt u zich wenden tot een van de praktijkhouders de heer M. de Boer. Ook zijn wij via onze beroepsvereniging, het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie, aangesloten bij een klachtenregeling en verenigingstuchtrecht. Informatie hierover vindt u op http://defysiotherapeut.com.
Huisregels
• Wij hechten aan een prettige sfeer in de praktijk en vragen aan alle gebruikers van onze praktijk zich volgens de algemene omgangsnormen en waarden te gedragen;
• De praktijk behoudt zich het recht voor personen die zich aanstootgevend gedragen te verwijderen uit het pand;
• Onze praktijk is niet aansprakelijk voor uw eigendommen. Houdt daarom zelf uw waardevolle bezittingen in het oog;
• Huisdieren zijn in de praktijk niet toegestaan, met uitzondering van blindengeleider- of hulphonden;
• Roken is in en om de praktijk niet toegestaan;
• In geval van calamiteiten is het van belang de aanwijzingen van het personeel (de BHV-ers) of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.

Privacyreglement

Uw fysiotherapeut registreert uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Daarnaast hebben wij een aantal regels vastgelegd in het privacy reglement:
• Behalve de behandelend fysiotherapeut hebben de collega-fysiotherapeuten en administratief personeel toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Zij hebben allen geheimhoudingsplicht;
• Vertrouwelijke gegevens worden afgeschermd zodat ze niet voor derden zichtbaar zijn;
• U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u verzoeken deze te wijzigen;
• Alleen behandelgegevens worden in het medisch dossier opgeslagen;
• Uw gegevens worden alleen met uw toestemming aan anderen (familie, artsen, verzekeraars) verstrekt. Ook kan dit door ons gevraagd worden in het kader van wetenschappelijk onderzoek;
• De verzekeraar Achmea/Agis haalt per 1 januari 2012 anoniem gegevens op uit dossiers. Dit gebeurt via het bureau Mediquest. Ook zullen zij u via de mail een cliënttevredenheidsonderzoek doen toekomen. Heeft u hier bezwaar tegen, dan kunt u dit kenbaar maken aan uw behandelend therapeut. Deze geeft dit dan aan in uw dossier, u ontvangt dan geen cliënttevredenheidsonderzoek.

Cliënttevredenheidsonderzoek

Wij, maar ook de zorgverzekeraars en ons genootschap KNGF vinden uw mening belangrijk. Daarom kunt u na afloop of tijdens een behandelserie per mail een uitnodiging ontvangen om een enquête in te vullen. Dit wordt centraal geregeld. Mocht u dit niet willen, dan kunt u dit aangeven bij uw behandelend fysiotherapeut. De gegevens hieruit worden anoniem verwerkt, en gebruiken wij om de gang van zaken in de praktijk verder te verbeteren.

Back to Top