Privacybeleid

Algemeen

Fysiotherapie de Boer en Schoenmaker neemt de privacy van uw persoonsgegevens serieus. Wij respecteren uw rechten en vrijheden alsook de bredere, algemeen geldende wetgeving. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij met uw gegevens omgaan en informeren we u over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en de WGBO (Wet Geneeskundige Behandelings Overeenkomst – WGBO).

Verantwoordelijkheid voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Fysiotherapie de Boer en Schoenmaker maakt gebruik van andere organisaties om verwerkingen van uw gegevens uit te voeren. U moet hierbij denken aan zoals ons elektronisch patiëntendossier en administratie systeem, declaraties aan zorgverzekeraars in te dienen en afspraken van behandelingen in te plannen. Fysiotherapie de Boer en Schoenmaker blijft te allen tijde verantwoordelijk voor uw gegevens en zal erop toezien (door middel van een verwerkersovereenkomst) dat deze organisaties uw gegevens volgens de eisen van de AVG verwerken.

Verzamelen van informatie

Voor u bij fysiotherapie de Boer en Schoenmaker terecht kunt met uw klachten en we in overleg met u een behandelplan starten moeten we gegevens over u verzamelen. Dit betreft gegevens die nodig zijn voor het maken van een patiëntendossier, diagnostiek en om behandelingen te kunnen declareren. De informatie t.b.v. behandeling en voortgang ervan is vastgelegd in de modelregeling fysiotherapeut- cliënt (Wet-WGBO-modelregeling van het KNGF).

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: (of gewoon: wij verwerken de volgende gegevens)

Voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, sekse, burgerservicenummer, medische gegevens, (geestelijke) gezondheid en psychische en/of lichamelijke klachten.Gegevens worden ook verzameld indien u gebruik maakt van ons contactformulier op de website.

Gebruik van informatie

Wij verzamelen de gegevens ten behoeve van de volgende doelen:

 • om een goede medisch behandeling te geven
 • het financieel kunnen afhandelen van de ontvangen behandelingen
 • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs (stagiaires) en voorlichting. De gegevens worden anoniem verwerkt en zijn niet te herleiden naar een persoon.

Doorsturen van informatie

Fysiotherapie de Boer en Schoenmaker stuurt alleen in de volgende gevallen persoonsgegevens door naar een andere organisatie:

 • uw zorgverzekeraar ten behoeve van het declaratie traject.
 • naar andere zorgverlener(s) wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde.

Indien het bij uw behandeling zinvol geacht wordt uw gegevens uit te wisselen met andere zorgverleners, zal altijd vooraf toestemming gevraagd worden.

Beveiliging

Fysiotherapie de Boer en Schoenmaker neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Wij maken gebruik van een eigen server en niet van een online EPD
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Fysiotherapie de Boer en Schoenmaker verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.

 • Alle medewerkers binnen Fysiotherapie de Boer en Schoenmaker hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.

Opslag van gegevens

Persoonsgegevens worden zolang bewaard als dat voor het doel van verwerking noodzakelijk is. Wettelijke verplichtingen kunnen langer bewaren noodzakelijk maken.

Rechten van betrokkene

Als cliënt heeft u rechten als het gaat om uw persoonsgegevens. Deze zijn:

 • recht op informatie: via deze verklaring laten wij u weten welke gegevens er van u verwerkt worden en met welk doel.
 • U heeft het recht om uw persoonsgegevens op te vragen, te corrigeren, te verwijderen of mee te nemen (dataportabiliteit). Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende therapeut verzoeken deze te wijzigen. Deze gegevens worden op verzoek van u (of door derden) verstrekt en vereisen (in dat geval) uw schriftelijke toestemming.
  Aan de wens voor verwijderen van gegevens kan alleen tegemoet gekomen worden indien het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard dienen te blijven.
 • U mag een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier toevoegen.
 • U mag, in bepaalde gevallen, een gegeven toestemming voor gebruik of delen van persoonsgegevens, intrekken.

Vragen over privacy

Fysiotherapie de Boer en Schoenmaker heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG – Michiel de Boer). Deze houdt toezicht op de toepassing en naleving van de AVG. Indien u vragen heeft over de wijze hoe wij omgaan met de privacy van uw gegevens, dan kunt u contact met hem opnemen via:
deboer@onderlindenlochem.nl.

Contactgegevens

Fysiotherapie de Boer en Schoenmaker
Onder de Linden 9
7242 EL
Lochem
receptie@onderdelindenlochem.nl


Back to Top